لیست آخرین قیمت تلویزیون در بانه

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های ال جی LG در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون LED الجی 43 اینچ فول اچ دی 1080 مدل LV300C ۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲ تلویزیون LED الجی 49 اینچ فول اچ دی 1080 مدل LV300C ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
32
۳ تلویزیون 32 اینچ الجی FHD فول اچ دی 2018 مدل 32LM6300 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
43
۴ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK5100PLA ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵ تلویزیون 43 اینچ الجی FHD فول اچ دی 2018 مدل 43LM6300 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK6100PVA ۳/۹۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷ تلویزیون 43 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 43UM7340PVA ۴/۰۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۹ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل uj634v ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۰ تلویزیون جدید 43 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 43UM7100PLB ۴/۴۴۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۱ تلویزیون 43 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۴/۶۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
49
۱۲ تلویزیون 43 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۳ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK5730PVC ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۴ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK5100PLA ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۵ تلویزیون 49 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل 49LJ550V ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۶ تلویزیون 49 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل LK5910 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۷ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل UK6400plf ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۲
۱۸ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل LK6100PVA ۴/۹۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۹ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۰ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K اسمارت 2018 مدل UK6400PVC ۵/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۱ تلویزیون 49 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 49UM7340PVA ۵/۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۲ تلویزیون جدید 49 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 49UM7100PLB ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۳ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۳
۲۴ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K اسمارت 2017 مدل UJ651V ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۵ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل UK7500 ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۶ تلویزیون 49 اینچ الجی 4K مدل SK8500PVA ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۷ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل uj634v ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۸ تلویزیون 49 اینچ الجی مدل SJ800v ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۲۹ تلویزیون LED الجی 49 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM9000 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
50
۳۰ تلویزیون 50 اینچ الجی 4K مدل uk6300 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۱ تلویزیون 50 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل UM7450PVA ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۲ تلویزیون 50 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 50UM7660PVA ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۳ تلویزیون 50 اینچ الجی مدل UK6500PLA ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۴ تلویزیون 50 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
55
۳۵ تلویزیون 55 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل 55LJ550V ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۶ تلویزیون 55 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل 55LJ615V ۶/۰۶۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
55
۳۷ تلویزیون 55 اینچ الجی فول اچ دی اسمارت مدل 55LJ540V ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
55
۳۸ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۶/۱۱۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۹ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل UK6100PVA ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۰ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7340PVA ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7450PVA ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۲ تلویزیون 55 اینچ الجی جدید 4k الترا اچ دی 2019 مدل 55UM7100PLB ۶/۶۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۳ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK6400pvc ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۴ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت جدید 2018 مدل 55UK6450 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۵ تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت فول اچ دی مدل LJ622V ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۶ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK6500PLA ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۷ تلویزیون 55 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۸ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت جدید 2018 مدل 55UK6750PLD ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۴۹ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 55UM7660PVA ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵۰ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل UK7500 ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵۱ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۸/۰۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵۲ تلویزیون 55 اینچ الجی اسمارت فول اچ دی مدل LK6100PVA ۸/۳۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵۳ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK8000PVA ۸/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵۴ تلویزیون LED الجی 55 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM8600 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵۵ تلویزیون 55 اینچ مدل Sk8000PUA ۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵۶ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK8500PVA ۹/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵۷ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل SJ800v ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۵۸ تلویزیون55 اینچ الجی 4K و3Dمدل UB950T ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۵۹ تلویزیون LED الجی 55 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM9000 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶۰ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K اسمارت جدید 2018 سری 8 مدل 55SK8100PLA ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶۱ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۱۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶۲ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK9500PVA ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶۳ تلویزیون 55 اینچ الجی مدل SJ850v ۱۲/۰۶۵/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶۴ تلویزیون 55 اینچ الجی 4K مدل SK9000PUA ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶۵ تلویزیون 55 اینچ oled تخت مدل C8PVA ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶۶ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4k فوق باریک مدل OLEDB8 ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۶۷ تلویزیون 55 اینچ الجی اولد 4K جدید 2018 مدل OLED55E8PLA ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
60
۶۸ تلویزیون 60 اینچ الجی جدید 4k الترا اچ دی 2019 مدل 60UM7100PLB ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
65
۶۹ تلویزیون 65 اینچ الجی 4k الترا اچ دی 2019 مدل 65UM7340PVA ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۰ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل UK6100PVA ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۱ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK6300PVB ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۲ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK6400pvc ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۳ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K اسمارت 2019 مدل 65UM7660PVA ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۴ تلویزیون 65 اینچ الجی 4k مدل UK6700PVD ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۵ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K اسمارت 2018 مدل 65UK6500PLA ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۶ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل UK7500 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۷ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K سوپر اولترا اچ دی 2019مدل SM8100PVA ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۸ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK8000PVA ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷۹ تلویزیون LED الجی 65 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM8600 ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۰ تلویزیون 65 اینچ الجی مدل SJ800v ۱۳/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۱ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK8500PVA ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۲ تلویزیون65 اینچ الجی 4K و3Dمدل UB950T ۱۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۳ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK9000PUA ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۴ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K مدل SK9500PVA ۱۵/۰۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۵ تلویزیون 65 اینچ الجی 4K اسمارت جدید 2018 سری 8 مدل 65SK8100PLA ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۶ تلویزیون LED الجی 65 اینچ الجی 4K نانوسل 2019 مدل SM9000 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۷ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4K مدل OLEDB7v ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۸ تلویزیون 65 اینچ الجی اولد 4K جدید 2018 مدل OLED65E8PLA ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۸۹ تلویزیون 65 اینچ oled تخت مدل C8PVA ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
70
۹۰ تلویزیون 70 اینچ الجی مدل Uj675v ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سامسونگ samsung در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5000 ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل J5200 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۳ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۳/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
43
۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ مدل K5002 ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۵ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل N5300 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۵
۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل 43N5370 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4k سری 7 مدل RU7100 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
49
۸ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5000 ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۹ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل N5300 ۴/۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۰ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی اسمارت مدل N5370 ۴/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۱ تلویزیون 49 اینچ منحنی سامسونگ مدل M6500 ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۲ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی مدل K6500 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی مدل J5100 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۴ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ اسمارت مدل J5200 ۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۵ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۵/۱۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۵
۱۶ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۷ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۱۸ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۱۹ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی مدل KU7350 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۲۰ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ منحنی مدل MU7350 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
55
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فول اچ دی مدل J5100 ۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل M6000 ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۴ تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ مدل M6500 ۶/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی مدل k6500 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۵
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۶/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۲۹ تلویزیون55 اینچ سامسونگ منحنی مدل KU7350 ۹/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2018مدل NU8000 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۱ تلویزیون55 اینچ سامسونگ منحنی مدل MU7350 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 8 مدل RU8000 ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
65
۳۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k مدل NU7100 ۱۰/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تخت 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7100 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۵
۳۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k جدید 2019 سری 7 مدل RU7300 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۰
۳۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی 4k مدل NU7300 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی مدل KU7350 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۳۸ تلویزیون65 اینچ سامسونگ منحنی مدل MU7350 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های سونی sony در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون 40 اینچ سونی مدل W660E ۳/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۲ تلویزیون 49 اینچ سونی مدل W660E ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
43
۳ تلویزیون 43 اینچ سونی مدل W660F ۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۴ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۵ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۶ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X7000E ۴/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۷ تلویزیون LED سونی 43 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۸ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۵/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۹ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۰ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K مدل X8000F ۶/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X8000F ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
49
۱۲ تلویزیون LED سونی 49 اینچ فول اچ دی 2019 مدل W800G ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X7000E ۵/۶۷۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۴ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۶ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۷ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۶/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۸ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X8000F ۷/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۱۹ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۷/۳۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
50
۲۰ تلویزیون 50 اینچ سونی مدل W660F ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
55
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X7000E ۶/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X7000G ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۷/۲۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8000G ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۱۰/۰۲۵/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۲۷ تلویزیون LED سونی 55 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۱۰/۳۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K جدید 2019 مدل X8500G ۱۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K مدل X9000F ۱۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
65
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X7000E ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۳۱ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X7000F ۱۰/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۳۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X7500F ۱۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۳۳ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8500G ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۳۴ تلویزیون LED سونی 65 اینچ 4K جدید 2019 مدل X8577G ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۳۵ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K مدل X9000F ۲۰/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
75
۳۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K مدل X8500F ۲۵/۰۳۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵
۳۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K مدل X9000F ۲۶/۸۸۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۵

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های شارپ Sharp در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی جدید 2018 مدل SA5200X ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
50
۲ تلویزیون 50 اینچ شارپ فول اچ دی جدید 2018 مدل SA5200X ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
55
۳ تلویزیون اسمارت ال ای دی فول اچ دی 55اینچ شارپ مدل le570x ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
60
۴ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4K اسمارت مدل lc60ua6500x ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۵ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4K اسمارت اندروید مدل lc60ua6800x ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های فیلیپس Philips در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون 43 اینچ فیلیپس 4K مدل PUS6262 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
48
۲ تلویزیون 48 اینچ فیلیپس اسمارت FULL HD مدل PFK6300 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
49
۳ تلویزیون 49 اینچ فیلیپس 4K مدل PUT7032 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
55
۴ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس اسمارت FULL HD مدل PFT5500 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۵ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K مدل PUT6801 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۶ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 4K مدل PUT7032 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون های پاناسونیک Panasonic در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43
۱ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک مدل ES630M ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
49
۲ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک مدل ES500M ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳
۳ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک مدل ES630M ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۱۳

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس Hisense در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40 اینچ
۱ تلویزیون 40 اینچ هایسنس فول اچ دی مدل N2176F ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
43
۲ تلویزیون 43 اینچ هایسنس اسمارت فول اچ دی مدل 43N2170PW ۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۳ تلویزیون 43 اینچ هایسنس اسمارت فول اچ دی مدل 43A5600PW ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
49
۴ تلویزیون 49 اینچ هایسنس اسمارت فول اچ دی مدل 49N2170PW ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۵ تلویزیون 49 اینچ هایسنس اسمارت فول اچ دی مدل 49A5700PW ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
55
۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل N3000UW ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل 55A6100UW ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴
65
۸ تلویزیون 65 اینچ هایسنس UHD 4K اسمارت مدل 65A6100UW ۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۲۴