لیست آخرین قیمت داکت اسپلیت در بانه

لیست تازه ترین قیمت داکت اسپیلت اجنرال در بانه کال

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ داکت اسپلیت 2 تن اجنرال 24000 گاز R410 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
30000
۲ داکت اسپلیت 2.5 تن اجنرال 30000 گاز R410 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹
36000
۳ داکت اسپلیت 3 تن اجنرال 36000 گاز R410 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۲/۱۹